Pillanatnyilag nincs meghirdetett időpontunk.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat (letölthető PDF)

A Magyar Házas Hétvége (továbbiakban „Adatkezelő”) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval teljes körű tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységéről, továbbá az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére irányadó főbb jogszabályok

 • az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit is.

2. Fogalmak

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (jelen Adatkezelési Tájékoztató tekintetében a Magyar Házas Hétvége) aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Érintett: Az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő, a közösségben résztvevő természetes személy, valamint jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet természetes személy kapcsolattartója;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. Adatkezelő

Neve: Magyar Házas Hétvége
Címe:  1112 Budapest, Törcsvár utca 7. 
E-mail cím: info@hazashetvege.hu

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

4.1. Az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyekre vonatkozó információk

4.1.1. Kezelt személyes adatok

Regisztrációhoz szükséges adatok
Családi állapot
Név, becenév
Első Hétvége helye és éve
Lakhely szerinti ország
e-mail cím
telefonszám

További, önkéntesen megadható adatok
Születés dátuma
Lakcím 
fénykép
Felekezet
közösségi oldalhoz tartozó azonosító
házasságkötés / szentség felvételének dátuma
házasságkötés / szentség felvételének helye
közösségben betöltött aktuális és korábbi szerepkör(ök)
közösségben végzett tevékenység(ek), érdeklődések, csoporttagságok
a közösségi kapcsolattartáshoz szükséges egyéb adatok

4.1.2. Az Adatkezelés célja

A fenti adatok a közösség működtetéséhez szükségesek az alábbiak szerint:

 • közösségen belüli kapcsolatfelvétel,
 • közösségi programok szervezése,
 • közösségen belüli tájékoztatások kézbesítése.
4.1.3. Adatkezelés jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Adatok megőrzési ideje:
A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat visszavonásig tároljuk, de az Érintettnek bármikor lehetősége van azok törlését kérni. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

4.2. Az Adatkezelővel együttműködő jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kapcsolattartóira vonatkozó információk

4.2.1. Kezelt személyes adatok:
 • Kapcsolattartó Neve
 • Kapcsolattartó telefonszáma
 • Kapcsolattartó e-mail címe

4.2.2. Az adatkezelés célja

A fenti adatok Adatkezelő általi kezelése az Adatkezelő és vele szerződő jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közötti együttműködéshez szükséges az alábbiak szerint:

Együttműködési tevékenységek lehetővé tétele
Felek közötti kapcsolattartás.
A fenti személyes adatok megadása feltétele az együttműködés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni az együttműködésben vállalt feladatait.

4.2.3. Adatkezelés jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.

Adatok megőrzési ideje:
A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat visszavonásig tároljuk, de az Érintettnek bármikor lehetősége van azok törlését kérni. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő az adatkezelés során a közösség működtetéséhez igénybe vett, valamint a könyvelési, pénzügyi, adminisztratív és jogi tevékenységet ellátó, vele szerződött közreműködőinek, megbízottjainak továbbíthatja az általa kezelt adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag a közösség működtetése céljából kezeli az adatokat, az Adatfeldolgozó is kizárólag ezzel a céllal kezeli az adatokat.

6. A személyes adatok tárolásának módja

Az Adatkezelő az írásbeli nyilatkozat vagy a Szerződés alapján kezelt adatokat, az adatkezelés 4. pontban meghatározott időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja, azokat az adatokat pedig, amelyek nem írásban megtett nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás teljesítése során keletkeztek, elektronikus formában tárolja.

7. Az Érintettek jogai

Az Érintettek az Adatkezelő 3. pontban rögzített elérhetőségein bármikor

 • kérhetik, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást a személyes adataik kezeléséről;
 • kérhetik az Adatkezelő által kezelt személyes adataiknak helyesbítését;
 • kérhetik az Adatkezelő által kezelt személyes adataiknak törlését és az adatkezelés korlátozását;
 • kérhetik, hogy a személyes adatokat megkapják és azokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;
 • tiltakozhatnak a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból a személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen;
 • visszavonhatják a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulásukat, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amely visszavonás azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
7.1. Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy nem jogosult a tájékoztatásra, vagy ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az általa kezelt pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.3. A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; vagy (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; vagy (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.4. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.5. Érintett kérelmének kezelése

Az Érintett a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az Adatkezelő 3. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el. Az Adatkezelő legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, illetve amennyiben nem tesz intézkedéseket, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Ekkor az Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja jogorvoslati jogairól is.

Az Érintett az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az Érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni, amely költségtérítés összegét és esedékességének az adott ügy egyedi körülményei alapján határozza meg.

8. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

9. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett kérelmét az Adatkezelő elutasítja, úgy az elutasítással szemben az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

10. Honlapra vonatkozó adatok kezelése

10.1. Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

10.2. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatkezelő

Neve: Magyar Házas Hétvége

Címe: 1118 Budapest, Háromszék utca 56/A TT. 2.

E-mail cím: info@hazashetvege.hu

Az Adatkezelés célja

A fenti adatok a közösség működtetéséhez szükségesek az alábbiak szerint:

 • közösségen belüli kapcsolatfelvétel,
 • közösségi programok szervezése,
 • közösségen belüli tájékoztatások kézbesítése,
 • honlap használatának könnyebbé tétele.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.